almi.se

Website:http://www.almi.se
Mottagna tummar upp19
Motagna tummar ner6
Karma:14 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (315)

1.

3   0

Produktion


Tillverkning av varor men kan även avse tjänster, handel och distribution.
Källa: almi.se

2.

3   0

Inomläge


Hur ett pantbrevs förmånsläge är i förhållande till andra pantbrev i samma fastighet.
Källa: almi.se

3.

2   0

Balansomslutning


Balansräkningens totala tillgångar. Summan på balansräkningens tillgångs- respektive skuld och eget kapitals sida ska vara lika stora, de ska balansera.
Källa: almi.se

4.

2   0

Avkastningskurva


Ett diagram som visar beräknad avkastning på jämförbara placeringar med olika löptider. Till exempel en placering av likvida medel som har tre månaders bunden ränta och en som har 12 månade [..]
Källa: almi.se

5.

1   0

Värdepapper


En handling som ger innehavaren en rättighet som oftast kan omvandlas till pengar.
Källa: almi.se

6.

1   0

Vinstkapacitet


Företagets normala vinstnivå före bokslutsdispositioner oberoende av tillfälliga resultatpåverkande händelser.
Källa: almi.se

7.

1   1

Vinstdisposition


Bolagsstämman beslutar hur bolagets nettovinst (redovisat årsresultat) och eventuellt disponibla vinstmedel ska fördelas. Vinstdisposition innebär dels avsättning till bundna fonder, främst r [..]
Källa: almi.se

8.

1   0

Taxeringsvärde


Värdet på en fastighet som fastställs av fastighetsnämnden hos de lokala skattemyndigheterna.
Källa: almi.se

9.

1   0

Riskkapital


Det är det kapital som ägarna har satsat i företaget. Till skillnad från t ex banklån och leverantörskrediter så sker det inte någon återbetalning av kapitalet under företagets livstid. A [..]
Källa: almi.se

10.

1   0

Hypotek


En värdehandling som har lämnats som säkerhet/pant till en långivare.
Källa: almi.se


För att se alla definitioner för 315, logga in!