byggingenjorsbyran.se

Website:http://www.byggingenjorsbyran.se
Mottagna tummar upp6
Motagna tummar ner0
Karma:5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (44)

1.

3   0

Generalentreprenad


Ett avtal som sluts mellan uppdragsgivaren och en entreprenör – generalentreprenören – som åtar sig ansvaret för hela produktionen. Generalentreprenören träffar i sin tur avtal med underentr [..]
Källa: byggingenjorsbyran.se

2.

1   0

Totalentreprenad


Ett uppdragsavtal som sluts när en och samma entreprenör får i uppdrag att både projektera och utföra byggnation. Kallas också funktionsentreprenad.
Källa: byggingenjorsbyran.se

3.

1   0

Relationsritning


Ritning som visar hur utförande av byggnaden eller anläggningen gick till. De ändringar som gjorts under bygget ritas sedan in i de ursprungliga handlingarna.
Källa: byggingenjorsbyran.se

4.

1   0

Delad entreprenad


Delad entreprenad innebär att kontrakt skrivs mellan uppdragsgivaren och två eller flera företag som anlitas för olika delar i byggprojektet.
Källa: byggingenjorsbyran.se

5.

0   0

Överbesiktning


En besiktning som kan begäras och utföras av en ny besiktningsman då någon av parterna är missnöjd med en slutbesiktning. Den nya besiktningsmannen utses av båda parter gemensamt.
Källa: byggingenjorsbyran.se

6.

0   0

Översiktsplan


En inte bindande plan som kommunen använder för att visa hur de har tänkt kring utveckling av bebyggelsen samt användande av mark och vatten.
Källa: byggingenjorsbyran.se

7.

0   0

Upphandling


Åtgärd för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett avtal gällande byggentreprenader.
Källa: byggingenjorsbyran.se

8.

0   0

Slutbevis


Ett sorts kvitto som erhålls av byggnadsnämnden när byggnationen är klar och kvalitetsansvarige har sänt in kontrollplan och aktuella intyg för godkännande.
Källa: byggingenjorsbyran.se

9.

0   0

Slutbesiktning


En kontroll som görs när byggnationen är färdig och som enligt konsumenttjänstlagen ska göras av en opartisk, kunnig och erfaren besiktningsman.
Källa: byggingenjorsbyran.se

10.

0   0

Sektionsritning


Sektion, visar ett specifikt, vertikalt snitt genom en byggnad. Där kan bland annat rumshöjder och takvinklar utläsas.
Källa: byggingenjorsbyran.se


För att se alla definitioner för 44, logga in!