helpforsakring.se

Website:http://www.helpforsakring.se
Mottagna tummar upp12
Motagna tummar ner3
Karma:10 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (209)

1

3   1

Trolöshet mot huvudman


Att missbruka behörigheten att företräda sin huvudman i förtroendeställning (allmän eller enskild tjänst)så att denne skadas.
Källa: helpforsakring.se

2

2   0

Umgängessabotage


Den förälder barnet bor med försvårar barnets umgänge med den andra föräldern. Därvid finns risk för att vårdnaden flyttas över på den andra föräldern.
Källa: helpforsakring.se

3

2   0

Rättskälla


Den rätt som domstolarna använder för sin rättstillämpning. Dvs. lag, förarbeten, rättspraxis, direktiv, sedvanerätt etc. Rättskällorna är alltså juristernas ”verktyg” för att lösa r [..]
Källa: helpforsakring.se

4

2   0

Res judicata


Tvistefråga eller gärning har prövats och avgjorts. Därmed kan det inte bli en ny rättegång om samma sak; domen har rättskraft. I fall där en tvistefråga eller [..]
Källa: helpforsakring.se

5

1   0

Tredskodom


En dom som kan meddelas i dispositiva tvistemål när svaranden inte avger svaromål eller inställer sig till förhandling. Tredskodomen kan då bli i enlighet med yrka [..]
Källa: helpforsakring.se

6

1   0

Laga kraft


En dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas. I domen anges inom vilken tid den kan överklagas, exempelvis tre veckor [..]
Källa: helpforsakring.se

7

1   0

Basbeloppsregeln


Basbeloppsregeln finns till för att skydda den efterlevande makens arvsrätt, som i annat fall kan sättas åt sidan genom till exempel ett testamente. Basbeloppsregeln [..]
Källa: helpforsakring.se

8

0   0

Överförmyndarnämnd


Nämnden har samma uppgifter som en överförmyndare, nämligen att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares uppgifter. Överförmyndarnämndens led [..]
Källa: helpforsakring.se

9

0   0

Överförmyndare


En förtroendevald person som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares uppgifter. Alla kommuner ska ha en överförmyndare. Öv [..]
Källa: helpforsakring.se

10

0   0

Öppet köp


Köparen ges rätt att under en viss tid bestämma om köpet ska stå fast eller återgå. Öppet köp innebär en slags ångertid. Ångrar sig köparen inom den avtalad [..]
Källa: helpforsakring.se


För att se alla definitioner för 209, logga in!