hemochskola.fi

Website:http://www.hemochskola.fi
Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner1
Karma:5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (135)

1.

7   1

Värdegrund


Värdegrund är de värden och principer som genomsyrar undervisningen och skolans verksamhet. Värdegrunden finns antecknad i läroplanen.
Källa: hemochskola.fi

2.

0   0

Ämneslärare


Ämneslärare undervisar i regel i grundskolans högre årskurser eller vid gymnasiet. Ämneslärare skall ha avlagt högre högskolexamen vid en ämnesfakultet. Studierna omfattar oftast två ämnen [..]
Källa: hemochskola.fi

3.

0   0

Ämnesintegrerad undervisning


I de lägre årskurserna kan undervisningen vara ämnesintegrerad. Det här innebär att läroämnen slås samman till en helhet och innehållet i dem behandlas samtidigt. Undervisningen byggs ofta up [..]
Källa: hemochskola.fi

4.

0   0

Årsveckotimme


I timfördelningen anges minimitiden som reserveras för ett läroämne i årsveckotimmar. En årsveckotimme motsvarar 38 undervisningstimmar.
Källa: hemochskola.fi

5.

0   0

Årskurs


Med årskurs avser man hela gruppen elever som är förstaklassare, andraklassare och så vidare.
Källa: hemochskola.fi

6.

0   0

Yrkesutbildning


Yrkesutbildning är utbildning på andra stadiet som resulterar i en grundläggande yrkesexamen. Skolor som ordnar denna slags utbildning kallas yrkesskolor eller yrkesinstitut.
Källa: hemochskola.fi

7.

0   0

Vänelev / Tutor


Vänelev är en äldre elev som skall hjälpa de yngre eleverna att komma till rätta i den nya skolan. Systemet med vänelever skapar trygghet i skolan bland annat genom att motverka mobbning och ens [..]
Källa: hemochskola.fi

8.

0   0

Verkstadsskola


Verkstadsskola är en form av grundläggande utbildning för elever i grundskolans sista årskurser. Verkstadsskolan är anpassad speciellt för de elever som har behov av särskilda undervisningsmeto [..]
Källa: hemochskola.fi

9.

0   0

Veckoplanering


Veckoplanering innebär att eleven i samarbete med läraren planerar sitt arbete veckovis samt utvärderar arbetsinsatsen i slutet av arbetsveckan. Systemet kan användas inom den grundläggande utbil [..]
Källa: hemochskola.fi

10.

0   0

Valfri kurs


Det årskurslösa gymnasiet baserar sig dels på obligatoriska och dels på valfria kurser, det vill säga kurser som den studerande själv väljer. Detta gäller fördjupade och tillämpade kurser.
Källa: hemochskola.fi


För att se alla definitioner för 135, logga in!