ale.se

Website:http://www.ale.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (87)

1

1   0

Egenkontroll


Egenkontroll betyder att företaget bedriver kontroll av sin verksamhet. Egenkontroll ska utföras när det är nödvändigt för att livsme-delsföretagaren själv ska vara säker på att de livsmede [..]
Källa: ale.se

2

0   0

Ägg


Förpackade ägg ska märkas med bland annat kvalitets- och viktsklass samt bäst före-dag. Det måste vara mer än 7 dagar kvar till bäst före-dagen då äggen säljs i butiken.
Källa: ale.se

3

0   0

Återuppvärmning


Varm mat som kylts ner bör återuppvärmas till dess att kärntemperaturen är minst +72°C.
Källa: ale.se

4

0   0

Zoonos


Zoonoser är sjukdomar som orsakas av smittämnen; virus, bakterier, svampar och parasiter, som överförs mellan djur och människa. Läs mer på Statens Veterinärmedicinska Anstalts webbplats.
Källa: ale.se

5

0   0

Villkorat godkännande


Tidsbegränsat godkännande som kan ges om animalieanläggningen uppfyller alla relevanta krav på lokaler och utrustning, men inte till fullo möter övriga krav, det vill säga att alla relevanta kr [..]
Källa: ale.se

6

0   1

Verifiering


Att med hjälp av olika metoder och tillvägagångssätt, tester och andra utvärderingar utöver övervakning bedöma överensstämmelsen med HACCP-planen.
Källa: ale.se

7

0   0

Vatten


Allt vatten som används inom framställning av livsmedel ska vara av dricksvattenkvalitet. Det finns fastställda bedömningsnormer både för mikrobiologisk och kemisk/fysikalisk kvalitet.
Källa: ale.se

8

0   0

Varmhållning


Varmhållning bör ske vid minst +60°C och inte längre än i 2 timmar. Potatis bör inte varmhållas i mer än 1 timme för att inte förlora för mycket näring
Källa: ale.se

9

0   0

Validering


En bedömning av om grundförutsättningarna och HACCP-förfarandena är ändamålsenliga, det vill säga om rutinerna ger säkra livsmedel om de tillämpas.
Källa: ale.se

10

0   0

Utsläppande på marknaden


Innehav av livsmedel för försäljning, inbegripet utbjudande till försäljning eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, samt försäljning, distribution och andra former av [..]
Källa: ale.se


För att se alla definitioner för 87, logga in!