mittbygge.se

Website:https://www.mittbygge.se/
Mottagna tummar upp18
Motagna tummar ner2
Karma:15 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (175)

1

5   0

plushöjd


Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet.
Källa: mittbygge.se

2

3   0

byggrätt


En byggrätt är den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt. Regleras i detaljplanen, exempelvis vad marken/byggnaden får användas till, hur många kvadratmeter som får byggas, högsta våningsantal och byggnadshöjd samt minsta avstånd till tomtgräns och mellan byggnader med mera.
Källa: mittbygge.se

3

2   0

grannehörande


Vid åtgärd som strider mot gällande detaljplan ska berörda grannar alltid ges möjlighet att höras och vars synpunkter ska beaktas vid beviljande om lov.
Källa: mittbygge.se

4

2   0

kvartersmark


Mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde.
Källa: mittbygge.se

5

1   0

inmätning


Mätning för att bestämma ett eller flera föremåls läge i ett geografiskt referenssystem (koordinatsystem).
Källa: mittbygge.se

6

1   0

laga kraft


Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.
Källa: mittbygge.se

7

1   0

lagfart


Lagfart är ett bevis på att det är du som äger en fastighet. Oftast hjälper din bank till att söka lagfart. Det är inskrivningsmyndigheten som kontrollerar att vissa åtgärder är uppfyllda till exempel att köpehandlingarna uppfyller formella krav. Som ägare till fastigheten registreras du i det centrala fastighetsregistret och får som b [..]
Källa: mittbygge.se

8

1   0

rågång


Äldre benämning på gräns mellan olika byar. I dagligt tal idag används rågång ofta i samma betydelse som gräns i skogsmark.
Källa: mittbygge.se

9

1   0

servisledning


Den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och huset. 
Källa: mittbygge.se

10

1   0

tomt


Tomt är ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och som behövs för att kunna användas för avsett ändamål. Exempel kan vara mark för lek och utevistelse, kommunikationsytor och plats för parkering.
Källa: mittbygge.se


För att se alla definitioner för 175, logga in!