Betyder Maktmissbruk

Vad betyder Maktmissbruk? Här finner du 2 definitioner av Maktmissbruk. Du kan även lägga till betydelsen av Maktmissbruk själv

1.

0   0

Maktmissbruk


Maktmissbruk kan utövas av personer med lång livserfarenhet, av just det skälet att de levt längre än många andra. De legitimerar sin rätt att styra och ställa enbart på grund av hög ålder. Ofta tar de för givet att "med ålder följer visdom", vilket långt ifrån alltid är fallet.
Janne Westberg  Slå på 2017-05-17

2.

0   0

Maktmissbruk


Maktmissbruk är en beteckning på användandet av sin ställning eller makt till sin egen eller den egna gruppens fördel.Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver möjligheten att efter egen vilja fatta beslut som verkställs. Missbruk av makt kan förekomma var som helst där makt utövas.Enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan Europeiska unionens domstol pröva lagenligheten i lagstiftningsakter, bland annat sådana där maktmissbruk kan misstänkas eller har anmälts av en medlemsstat eller Europaparlamentet. Sådan talan ska väckas inom två månader räknat från den dag då lagstiftningsakten offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.Maktmissbruk är när en myndighet nyttjar sina befogenheter för ett annat ändamål än det för vilka de skapats.Maktmissbruk föreligger om tjänsteman eller myndighet använder sina befogenheter i eget intresse.Fel eller försummelse vid maktmissbruk eller vid myndighetsutövning kan leda till att myndigheten tvingas betala skadestånd {{lagref |1927|207 | k=3 | p=2 | s= | pp= | t=Skadeståndslagen . Dessutom kan den tjänsteman som utövar myndighetsutövning och som med uppsåt eller av oaktsamhet missköter sina uppgifter dömas till ansvar för tjänstefel. KorruptionHärskarteknikOligarkins järnlagOpportunismPsykologisk manipulationKategori:FörvaltningKategori:MissbrukKategori:Politiska begrepp
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av Maktmissbruk
Betydelse
NSFW/18+
Antal ord

+ Fler val
Namn:
E-post (*Valfritt)
 

<< Wilhelmina Skogh Östlandet >>