regiongavleborg.se

Website:http://www.regiongavleborg.se
Mottagna tummar upp11
Motagna tummar ner4
Karma:6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (43)

1.

4   2

Värdegrund


En gemensam utgångspunk som symboliserar de värderingar som ska styra allt vårt handlande och bemötande.
Källa: regiongavleborg.se

2.

4   0

Genusperspektiv


Att ha ett genusperspektiv innebär att undersöka hur kön kon-strueras i en viss situation. Det innebär att se hur kön ges betydelse, hur kvinnor och män värderas, bedöms och ges skilda uppgift [..]
Källa: regiongavleborg.se

3.

1   1

Likabehandling


Handlar om rätten att vara dig själv, att själv ha rätten att definiera sig själv, sin kultur och sina drömmar. I detta begrepp ingår därmed självklarheten i att inte särbehandlas av andra n [..]
Källa: regiongavleborg.se

4.

1   0

Kompensatorisk pedagogik


Medvetet förhållningssätt gentemot flickor och pojkar, där strävan är att utveckla egenskaper hos respektive kön som traditionellt sett inte utvecklas.
Källa: regiongavleborg.se

5.

1   0

Interkulturell kompetens


Förmågan att kunna göra avsteg från stereotyper, föra dialog, söka efter kunskap och att kunna lyssna med ett empatiskt förhållningssätt.
Källa: regiongavleborg.se

6.

0   0

Utländsk bakgrund


Har den som är utrikesfödd eller som är inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar.
Källa: regiongavleborg.se

7.

0   0

Stereotyper


Kulturellt delade uppfattningar, ofta negativa, om den grupp fördo-marna gäller.
Källa: regiongavleborg.se

8.

0   0

Sexuella trakasserier


Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbets-livet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet. (DL 2008:567) Att trakasserierna är av sexuell natur k [..]
Källa: regiongavleborg.se

9.

0   0

Sexuell läggning


Enligt svensk lagstiftning finns det tre sexuella läggningar: heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet.
Källa: regiongavleborg.se

10.

0   0

Queerteori


Feministisk inriktning och akademisk forskning som problematiserar det heteronormativa och uppdelningen i två kön. Heterosexualitet och kategorise-ringen av män och kvinnor i två kön ses som kons [..]
Källa: regiongavleborg.se


För att se alla definitioner för 43, logga in!