skogsstyrelsen.se

Website:http://www.skogsstyrelsen.se
Mottagna tummar upp12
Motagna tummar ner3
Karma:8 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (137)

1.

2   0

Revir


Område som försvaras av en eller flera individer mot inkräktare.
Källa: skogsstyrelsen.se

2.

2   0

Ekologi


Läran om samspel mellan organismer och deras omgivning.
Källa: skogsstyrelsen.se

3.

1   0

Tallhed


Tallskog med lavar och enstaka mossor i bottenskiktet och eventuellt med spridd förekomst av ris i fältskiktet.
Källa: skogsstyrelsen.se

4.

1   0

Ståndortsanpassning


Mark- och beståndsvårdande åtgärder som beaktar den enskilda växtplatsens naturgivna produktionsförutsättningar samtidigt som risken för negativa effekter på miljön minimeras.
Källa: skogsstyrelsen.se

5.

1   0

Nyckelbiotop


Område som utgör livsmiljö för rödlistade arter.
Källa: skogsstyrelsen.se

6.

1   0

Märgfångare


Sågning avsedd att framställa ett sågutbyte utan märgnära ved.
Källa: skogsstyrelsen.se

7.

1   0

Kryptogam


Växt som fortplantas genom sporer, det vill säga ormbunkar, mossor, lavar svamp och alger.
Källa: skogsstyrelsen.se

8.

1   0

Försurning


Ökad koncentration av vätejoner (detsamma som minskat pH-värde) i sjöar, vattendrag och jord.
Källa: skogsstyrelsen.se

9.

1   0

Fångstgrop


Grävd fallgrop som förr användes för fångst av klövdjur som älg och vildren samt rovdjur, främst varg.
Källa: skogsstyrelsen.se

10.

1   0

Flerskiktad


Väl utvecklade träd-, busk- och fältskikt på samma yta.
Källa: skogsstyrelsen.se


För att se alla definitioner för 137, logga in!