Betyder Patriarkat

Vad betyder Patriarkat? Här finner du 18 definitioner av Patriarkat. Du kan även lägga till betydelsen av Patriarkat själv

1.

2   0

Patriarkat


Patriarkat och patriark (av lat. patriarcha) är begrepp med flera innebörder.
Källa: sv.wikipedia.org

2.

2   0

Patriarkat


Patriarkat syftar inom kyrklig administration på det område som förvaltas av en patriark. Ordet kommer ur grekiskan och betyder "fadersvälde". Under perioden 100-300 e.Kr. utkristalliserades tre viktiga organisatoriska centra inom den tidiga kyrkoorganisationen. Biskoparna av Rom, Alexandria och Antiokia tillerkändes en hedersställning bland världens biskopar, men med denna hedersställning följde inledningsvis inte några större juridiska befogenheter. Metropoliter eller ärkebiskopar i de kyrkoprovinser som föll under respektive patriarkat förväntades dock be för sin patriark under eukaristifirandet. Metropoliterna av Konstantinopel och Jerusalem upphöjdes till patriarker av varsitt självständigt patriarkat vid kyrkomötet i Chalcedon år 451, genom avstyckning från Antiokiapatriarkatets tidigare (större) omfattning. Under folkvandringstiden växte patriarkernas juridiska befogenheter gentemot de underlydande kyrkoprovinserna, och patriarken blev en instans att överklaga beslut fattade av kyrkoprovinsers biskopsmöten. Kyrkoprovinser och stift överfördes från Rompatriarkatet till Konstantinopelpatriarkatet under 800-talet, så att hela Balkanhalvön fördes till Konstantinopels område.
Källa: sv.wikipedia.org

3.

0   0

Patriarkat


Ett begrepp som numera, till viss del, ersatts av genussystem och könsmakt. Betyder att samhällsordningen är sådan att män överordnas kvinnor och manliga beteenden värderas högre än kvinnliga. Enligt patriarkatsteorin blir kvinnorna inskolade i patriarkatet av alla delar av samhället och hålls i en beroendeställning av män.
Källa: lansstyrelsen.se

4.

0   0

patriarkat


mansvälde
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

5.

0   1

patriarkat


Patriarkat (av medeltidslat. patriarcha´tus) avser familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet. Med en breddad definition ses patriarkat som ett samhällsskick där familjelivet och de familjerättsliga förhållandena präglas av att fadern har oinskränkt makt, oavsett om den är välvillig, auktoritär och/eller våldsutövande. Medan det alltid rör sig om mansdominans, kan alltså graden och karaktären av förtryck gentemot kvinnor och yngre män variera.
Källa: genus.se

6.

0   1

Patriarkat


den manliga släktskaps- och samhällsstrukturen är allenarådande, vilket medför att kvinnans mänskliga rättigheter åsidosätts lagligt eller olagligt dvs. i praktiken. Patrilineär eller patriarkal struktur har ett starkt samband med den sociala och ekonomiska organisationen samt religiösa strukturer. Herdefolk är traditionellt ofta patrilineära/patriarkala medan matrilineära kulturer traditionellt ofta är jordbrukande.
Källa: gunilla.hultgren.forfattare.info

7.

1   2

Patriarkat


Patriarkat är
Ett påhittat ord taget från kyrkans värld som kronan på verket i en härskarteknik skapat av ”genusvetare”. Syftet mer patriarken är att framställa kvinnan som offer och därför rättfärdiga dem att kunna kräva mer helt i stil med George Orwell Djurens gård, även kallad Djurfarmen.
Boken är en beskrivning av den kommunistiska revolutionen och återanvänds nu som narrativ för att skapa en liknande samhällsordning i Sverige idag, medan vanliga människor inte bryr sig och än så länge har de lyckats bra. Samtliga högre lärosäten har numera genusutbildningar för skattepengar (ca 250 milj kr/år), vi har världens första feministiska regering samtidigt som resten av världen alltmer förkastar ”feminismen” som ideologi. Vad ännu värre är, samtliga main stream-medier tvångsmatar oss med feministiska perspektiv, på bekostnad av jämställdhet och varje man med åsikter tystas ”en masse”.
Kanske gillar vi hokus pokus i Sverige och det var anledningen till att vi höll fast vid frenologi och det rasbiologiska institutet och tror på spöken och andar?
Genusvetenskapen borde omgående få möta samma öde. Våra ungdomar mår absolut inte bra av att utnyttjas som nyttiga soldater i socialmarxisternas kamp om makten. Pojkarna tar livet av sig, flickorna ser inbillade våldtäktsmän överallt och snart kommer de inte kunna umgås med varandra alls.
Vilka är det som ska ta hand om reproduktionen sen? Vi föder redan för lite barn och förstföderskorna i Sthlm är i snitt 37 år idag. SÅ lång tid tar avprogrammeringen av 70-talisterna och då hade denna rörelse bara börjat.
 Jari Raivio Slå på 2016-04-24

8.

0   1

Patriarkat


Patriarkat betyder "fadersvälde" och kommer av grekiskans πατριάρχης (patriarkhēs). Definitionsmässigt är det ett samhällssystem där män har den primära makten och de flesta ledande positioner inom politiska-, ekonomiska-, religiösa-, sociala-, eller finansiella institutioner domineras av män. Inom familjen är det i regel fadern eller en fadersfigur som har auktoritet över kvinnor och barn. De flesta patriarkala samhällen är även patrilinjära d.v.s. att egendomar och titlar ärvs från fader till son enbart på den manliga sidan och exempel på detta är den Svenska traditionen med agnatisk arvsrätt där enbart den äldsta sonen ärver föräldragården (jmf, matrilinjär). Det råder idag ett konsensus bland antropologer att samtliga samhällen, både de ca 1 200 som besökts av antropologer och de över 5 000 vi har data över historiskt, har varit, utan undantag, patriarkala enligt definitionen ovan Orsaken till att det ibland uppstår missförstånd kring detta är en hopblandningen mellan matriarkat, som aldrig funnits, och matrilinjär, d.v.s. att titlar och egendomar ärvs på moderns sida, som har förkommit i flera primitiva samhällen världen över.
Källa: sv.wikipedia.org

9.

0   1

Patriarkat


Familje- och/eller samhällssystem där den sociala, politiska och eko-nomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.
Källa: regiongavleborg.se

10.

0   1

Patriarkat


 - ett begrepp för att förklara de samhällssytem som leder till att män överordnads i samhället genom normer och strukturer som vi föds in i och tillsammans upprätthåller, tills dess att vi börjar ifrågasätta. Exempelvis finns det ett omotiverat lönegap mellan kvinnor och män, trots att vi ska ha rätt till lika lön. 
Källa: feministiskjulkalender.tumblr.com

11.

0   1

Patriarkat


en samhällsordning som domineras av män där kvinnor är subordinerade
Källa: queerfem.se

12.

0   1

Patriarkat


En samhällsordning som ger män mer social, ekonomisk och politisk makt än kvinnor.
Källa: amrahamra.wordpress.com

13.

0   1

Patriarkat


Patriarkat avser familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet. Patriarkat har allmänt använts som samhällsvetenskaplig benämning på sociala system inom vilka kvinnor är underordnade män, särskilt inom tidig kvinnoforskning. Patriarkatet som en djupt liggande samhällsstruktur kan än idag manifesteras på många sätt i arbetsliv och hem. Även exempelvis våldtäkt, pornografi, kvinnlig prostitution kan ses som effekter av ett patriarkaliskt system.
Källa: jamstall.nu

14.

0   1

patriarkat


Termen används både sociologiskt och antropologiskt, och beskriver hur män innehar makten i exempelvis ett samhälle eller på en arbetsplats.
Källa: sydsvenskan.se

15.

0   1

Patriarkat


Familje- och/eller samhällssystem där den sociala, politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

16.

0   1

Patriarkat


Den maktstruktur i samhället som upprätthåller att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och att män ska ha mer resurser, makt och inflytande än kvinnor.
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

17.

0   1

Patriarkat


Borgarklassens maktutövning är inte den enda förtryckande strukturen. Under klassamhället lever kvinnor i alla sociala grupper under ett specifikt patriarkalt, manschauvinistiskt förtryck. Arbetarkvinnorna utsätts även för den kapitalistiska exploateringen, något de givetvis inte delar med bourgeoisiens kvinnor. Patriarkatet är en exklusivt manlig hierarki för att hålla kvinnan i en underordnad position. Hon förvägras, generellt sett, rätten till maktutövning i samhället – ekonomiskt, politiskt och personligt. I Sverige är kvinnor formellt och juridiskt jämställda med männen. I verkligheten är det annorlunda. Typiska kvinnoyrken är samtidigt låglöne- och lågstatusjobb. Även där kvinnor och män gör exakt samma arbete är det bevisat att kvinnor ofta har en lägre lön. Många av de sociala nedskärningarna drabbar kvinnor extra hårt, exempelvis genom uppsägningar i offentliga sektorn. 1996 fick en fjärdedel av de ensamma mammorna socialbidrag. Till skillnad från den genomsnittliga mannen är kvinnan dubbelarbetande, dvs att hon har hushållsbestyren kvar efter ordinarie arbetstid (om hon har anställning vill säga). I Sverige misshandlas varje vecka minst en kvinna till döds av en närstående man. Patriarkatets uppkomst hör samman med klassamhällets tillblivelse. Det får genom forskningen anses belagt att större delen av sin tid på jorden har människan levt i klass- och statslösa samhällen. Med jordbrukets utveckling kunde de förhistoriska klasslösa stenålderssamhällena börja producera ett överskott av mat och förnödenheter. Eftersom överskottet inte räckte till alla uppstod en kamp om vem som skulle kontrollera detta överskott. Ur kampen formades de första härskande klasserna, det vill säga en mindre grupp individer som med vapenmakt tillskansade sig kontrollen över produktivkrafterna (=jordbruket). Från första början hade kvinnorna skött jordbruket och männen jakten. De nya manliga eliternas hegemoni krävde alltså ett undanskuffande av kvinnan från sin viktiga position som ansvariga för jordbruket. Processen fullbordades genom att arvsrätten, som tidigare legat på modersidan, överfördes till faderssidan. Detta var kvinnans historiska nederlag då hon reducerades till barnaföderska och kokerska.
Källa: arbetarmakt.com

18.

0   1

Patriarkat


Den maktstruktur i samhället som upprätthåller att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och att män ska ha mer resurser, makt och inflytande än kvinnor.
Källa: teachers.intrasocial.com


Lägg till betydelsen av Patriarkat
Betydelse
NSFW/18+
Antal ord

+ Fler val
Namn:
E-post (*Valfritt)
 

<< Kön Gardering >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse